Garanti

6 års garanti på alle produkter
RBM setter sin ære i å produsere og levere kontor-, konferanse- og kantinemøbler som lever opp til brukernes krav om kvalitet og god design. Derfor gir vi 6 års garanti på alle våre produkter i henhold til våre egne salgs- og leveringsbetingelser. Livstidsgaranti på gasslifts.

 

Prøver
Et RBM møble skal kunne tåle å bli brukt. Dag ut og dag inn, i mange timer om dagen, og ofte av mange forskjellige brukere. Det krever kvalitet ned til den minste detalj, og meget grundige prøver, bl.a. av møblenes holdbarhet.

 

Salgs- og leveringsbetingelser

 1. Enhver ordre er notert under forbehold om streik, lockout, naturkatastrofer, krig og krigens følger samt annen force majeure.
   
 2. Våre leveringstider er oppgitt etter beste skjønn og uten forpliktelser. RBM vil bestrebe seg på å levere innenfor avtalt leveringsfrist, men er ikke forpliktet til å erstatte tap som følge av overskridelse av leveringstiden. Forsinket levering gir heller ikke rett til annullering av ordren. Streik, lockout, naturkatastrofer, krig og krigens følger, transportvanskeligheter samt annen force majeure berettiger alltid RBM til å utsette leveringen i nødvendig utstrekning.
   
 3. For at RBM aksepterer at en ordre annulleres, skal den skriftlige annulleringen være RBM i hende senest 8 dager innen det leveringstidspunktet RBM har angitt. Vi er likevel berettiget til å fakturere den delen av ordrens pris som svarer til det arbeidet som er utført eller de materialene som er anvendt eller anskaffet etc. frem til annulleringstidspunktet.

  Hvis kunden ved levering av en vare nekter å motta denne, er RBM berettiget til å fakturere kunden alle tur/retur-omkostninger og til å opprettholde fakturakrav. Evt. retur av produkter må alltid først avtales med kundeservice.
   
 4. RBM gir 6 års garanti mot dokumenterte fabrikasjonsfeil. Garantien lever opp til gjeldende EU-krav som omhandler reklamasjon og garanti. Det innebærer et halvt års garanti hvor bevisbyrden ligger hos RBM, og den resterende tiden som en reklamasjonsrett hvor bevisbyrden ligger hos forbrukeren.
   
 5. Garantien er betinget av at kjøperen har gjort RBM oppmerksom på fabrikasjonsfeilen eller mangelen senest 2 måneder etter at den er registrert/oppdaget av kjøper.
   
 6. Garantien dekker ikke skader som er forårsaket av feil bruk av produktet.
   
 7. 6 års garantien er gjeldende ved normal bruk, 8 timer per dag. Ved skiftordninger eller 24 timers bruk reduseres reklamasjonsretten tilsvarende, men aldri under lovens minimumskrav (2 år).
   
 8. Ved reklamasjon rettes henvendelsen til forhandleren som har solgt produktet eller til RBMs henvisning til nærmeste forhandler. Returnering av produkter kan bare foregå i følge avtale med RBM og med dennes tillatelse. Dette skjer med fraktfører valgt ut av RBM.
   
 9. Dersom det konstateres feil og mangler på produktet, jf. pkt. 4, dekkes dette av garantien og reklamasjonsretten og defekte deler skiftes ut.
   
 10. Synlige transportskader og manko skal alltid noteres på fraktbrevet ved mottak og meldes fra om til vår ekspedisjon på +45 99 50 56 60 innen 7 dager etter mottak.
   
 11. RBM er kun ansvarlig for person- og tingskader hvis det bevises at skaden skyldes feil eller forsømmelse begått av RBM eller andre som RBM har ansvaret for. RBM er ikke ansvarlig for person- og tingskader som følge av feil bruk av produktet.

  RBM er ikke ansvarlig for driftstap, tapt arbeidsfortjeneste eller annet indirekte tap.

  I den utstrekningen RBM måtte bli pålagt produktansvar overfor tredjemann, er kjøperen forpliktet til å holde RBM skadesløs i samme omfang som RBMs ansvar er begrenset iht. foregående avsnitt.

  Hvis tredjemann fremsetter krav mot en av partene om erstatningsansvar i henhold til dette punktet, skal denne parten straks underrette den andre om dette.
   
 12. Hvor avslutning av kjøp av materialer fra våre underleverandører og transportavtaler ikke kan avvikles til fast pris, forbeholder vi oss retten til å beregne den prisen som er gjeldende på leveringsdagen, uansett om det ikke er tatt spesielle forbehold i så henseende.
   
 13. Ved overskridelse av avtalte betalingsbetingelser, vil det bli beregnet morarenter pr. påbegynte måned fra forfallsdagen.
   
 14. Hvor intet annet er avtalt, gjelder RBMs standard Salgs- og leveringsbetingelser.
   
 15. En evt. rettssak vedr. denne ordren skal anlegges via dansk verneting ved Sø- og Handelsretten i København.